ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2553-2554 ทุกท่าน อ่านคู่มือการกรอกแบบตอบรับฯ นี้โดยละเอียด


คำแนะนำในการกรอกแบบตอบรับ
ขั้นตอนที่ 1

    - ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

Log in หน้าจอหลัก
   - กรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ***(อยู่ในเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา ส่งให้กับบัณฑิต)
   - กรอกตัวเลข (CODE) ให้ตรงกับตัวเลขด้านบน


โดยหากบัณฑิตท่านใดทำการ Log in เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก  บัณฑิตจะพบข้อความที่แสดงจากภาพด้านล่างดังต่อไปนี้
ขอให้บัณฑิตทำการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง


ขั้นตอนที่ 2

    - ให้บัณฑิตเลือกเมนู ในส่วนการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเลือกห้วข้อ แบบตอบรับออนไลน์
     เพื่อให้บัณฑิตเลือกการแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อบัณฑิตทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตกดปุ่ม ยืนยัน

.

ขั้นตอนที่ 3

    - ให้บัณฑิตกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบตอบรับออนไลน์
     โดยให้บัณฑิตสังเกตุเครื่องหมาย *** จะเป็นข้อมูลที่บัณฑิตต้องกรอก โดยห้ามมิให้เป็นช่องว่าง

.

   - ส่วนด้านล่างของแบบตอบรับออนไลน์ จะเป็นหัวข้อต่าง ๆ ให้บัณฑิตได้เลือก
     โดยบัณฑิตที่ตอบรับเข้าร่วมพิธีฯ จะมีหัวข้อค่าใช้จ่ายให้บัณฑิตเลือกทั้ง 6 หัวข้อ โดยค่าใช้จ่ายข้อ 1 และ ข้อ 2 บัณฑิตทุกท่านจำต้องชำระ ดังรูป 3.1

                    รูป 3.1

   - สำหรับค่าใช้จ่ายในหัวข้อที่ 3 หากบัณฑิตเลือก ให้บัณฑิตระบุส่วนสูงของบัณฑิตด้วย โดยระบุความสูงเป็นเซนติเมตร ดังรูป 3.1.1

                    รูป 3.1.1

   - สำหรับค่าใช้จ่ายในหัวข้อที่ 5 หากบัณฑิตเลือก บัณฑิตสามารถคลิกที่ช่อง ส่งรูปตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
      เพื่อที่บัณฑิตจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อีก (ในเมนูจองถ่ายรูปหมู่) ดังรูป 3.1.2

                    รูป 3.1.2

   - สำหรับค่าใช้จ่ายในหัวข้อที่ 6 หากบัณฑิตเลือก ให้บัณฑิตระบุจำนวนคนพร้อมผู้ติดตาม (ถ้ามี) ที่ต้องการสำรองที่พักและที่นั่งสำหรับการเดินทาง (โดยนับรวมบัณฑิต) ดังรูป 3.1.3

                    รูป 3.1.3

     หากบัณฑิตที่ไม่ตอบรับเข้าร่วมพิธีฯ บัณฑิตจะมีค่าใช้จ่ายเพียงหัวข้อเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังรูป 3.2

                    รูป 3.2

    - และเมื่อกรอกแบบตอบรับเสร็จแล้ว ให้บัณฑิตคลิกที่ปุ่ม ยืนยันการบันทึก
    - หากบัณฑิตไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บัณฑิตกรอกไว้ หรือต้องการข้อมูลเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง ให้บัณฑิตคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก

ขั้นตอนที่ 4 (สำหรับบัณฑิตที่เลือกค่าใช้จ่ายในหัวข้อที่ 5)

    - จากรูป 3.1.2 ในข้างต้น หากบัณฑิตท่านใดคลิกเลือก ส่งรูปตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บัณฑิตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
     แต่ถ้าหากบัณฑิตไม่ได้คลิกเลือกหัวข้อดังกล่าว บัณฑิตต้องทำการกรอกข้อมูลที่อยู่ที่บัณฑิตให้สมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของบัณฑิตเอง
     จากนั้น ให้บัณฑิตกดปุ่ม ยืนยันการบันทึก

.

ขั้นตอนที่ 5 (สำหรับบัณฑิตที่เลือกค่าใช้จ่ายในหัวข้อที่ 6)

    - จากรูป 3.1.3 ในข้างต้น บัณฑิตที่ระบุจำนวนคนที่ต้องการสำรองที่พักและที่นั่งสำหรับการเดินทาง (โดยนับรวมบัณฑิต) แล้วในข้างต้นนั้น
     จะสังเกตุได้ว่าจะปรากฏชื่อบัณฑิตขึ้นโดยปริยาย ดังรูปที่ 5.1

                    รูป 5.1

     จากนั้น ให้บัณฑิตกดปุ่ม เพิ่มผู้ติดตาม เพื่อเพิ่มผู้ติดตามให้ครบตามจำนวนที่บัณฑิตกรอกข้อมูลไว้
     ยกตัวอย่าง หากบัณฑิตบันทึกจำนวนสำรองที่นั่งและที่พัก 2 คน ให้บัณฑิตเพิ่มผู้ติดตามอีกเพียง 1 ท่าน โดยไม่ต้องเพิ่มชื่อของบัณฑิต ดังรูปที่ 5.2

                    รูป 5.2

     หลังจากนั้น ให้บัณฑิตกรอกรายละเอียดผู้ติดตามให้ครบถ้วน เสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก ดังรูปที่ 5.3

                    รูป 5.3

     โดยจะปรากฏชื่อผู้ติดตามขึ้นหลังจากการเพิ่มข้อมูลผู้ติดตาม
     และบัณฑิตสามารถแก้ไขและลบรายชื่อผู้ติดตามได้ตามที่ต้องการ โดยคลิกที่ข้อความ [แก้ไข] หรือ [ลบ] ดังรูปที่ 5.4

                    รูป 5.4

ขั้นตอนที่ 6

หลังจากที่บัณฑิตกรอกข้อมูลครบถ้วนตามขั้นตอนดังกล่าวมาแล้ว จากนั้นให้บัณฑิตคลิกที่เมนู พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
      เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ดังรูปที่ 6.1    - โดยใบแจ้งการชำระเงินจะแบ่งออกป็น 2 ส่วน คือ
      1. ส่วนของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ 2. ส่วนของธนาคาร
      หลังจากบัณฑิตตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งฯ เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม พิมพ์ ดังรูปที่ 6.2    - จากนั้นให้บัณฑิตนำใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกสาขา ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ
      หลังจากที่บัณฑิตชำระเงินที่ธนาคารแล้ว อย่าลืมนำส่วนที่ 1 ของใบแจ้งการชำระเงิน ส่งกลับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วย
      เพื่อที่ทางกองฯจะได้ทำการยีนยันว่าบัณฑิตได้ชำระงินเรียบร้อยแล้ว

บัณฑิตสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ที่ http://uttaradit.uru.ac.th/~stu_office/student/